Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Вісник НТУ "ХПИ", серія "Інформатика й моделювання"

 

            Загальні відомості:

            Стаття оформляється в електронному виді в редакторі Microsoft Word – 2003 (*.doc) на листах формату B5(JIS), орієнтація – книжкова, шрифтом Times New Roman 12 pt без переносів і нумерації сторінок. Поля: верхнє поле – 2,0 см, нижнє поле – 2,3 см; ліве й праве – по 2,5 см. Розміри колонтитулів: верхнього – 0,5 см, нижнього – 2,0 см. Межстрочный інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,0 см, вирівнювання – по ширині. Обсяг статті, що рекомендується - від 4 до 8 сторінок, остання сторінка – повна.

 

            Структура статті:

            Статтю, що представляється, необхідно структурувати. По тексту статті рекомендується виділити підрозділи.

 

            1. Попередні елементи статті.

1.1. УДК.

УДК друкується в першому рядку без відступу. Розмір шрифту 12 pt, напівжирний, вирівнювання по лівому краї. Після УДК іде один порожній рядок.

 

1.2. Афіляция (інформація про авторів).

Ініціали й прізвища набираються прописними буквами, відступ 1,0 см, розмір шрифту 12 pt, вирівнювання по лівому краї й виділяються напівжирним шрифтом і курсивом (спочатку ІНІЦІАЛИ, а потім ПРІЗВИЩЕ). Після прізвища через кому звичайним шрифтом вказується вчений ступінь, учене звання, а також відомості про посаду й організацію, у якій працює автор. Після інформації про авторів іде один порожній рядок.

Кількість авторів статті повинне бути не більше чотирьох.

Приклад скорочень для використовуваних у статтях ступенів, звань і посад:

д-р техн. наук, проф. - доктор технічних наук, професор;

канд. техн. наук, доц. - кандидат технічних наук, доцент;

зав. каф. - завідувач кафедрою;

ст. преп. - старший викладач;

докторант - докторант;

м.н.с. - молодший науковий співробітник;

асп. - аспірант;

ас. - асистент;

магістр - магістр.

 

1.3. Назва статті.

Назва статті (не більше 12 слів) друкується прописними буквами (шрифт ( прямій, напівжирний, 12 pt, відступ першого рядка й абзацу (1,0 см, вирівнювання по лівому краї). Назва статті повинне коротко відбивати зміст матеріалу в статті. Не рекомендується використовувати скорочення, абревіатури й формульні вставки. Після назви статті йде один порожній рядок.

1.4. Анотація й ключові слова.

Анотація друкується мовою статті обсягом 5-6 рядків, наприкінці анотації вказується число ілюстрацій, таблиць і бібліографічних джерел. Розмір шрифту 10 pt, відступ 1,0 см, вирівнювання ( по ширині.

На наступному рядку мовою статті з відступом 1,0 см, розмір шрифту 10 pt, через кому друкуються ключові слова в порядку їхньої появи в анотації. Вони починаються словами "Ключові слова:" набраними напівжирним шрифтом. Ключові слова повинні бути з тексту реферату або заголовка й перераховуються черех точку з коми. Після ключових слів іде один порожній рядок.

 

            2. Структура основної частини статті.

Згідно постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати наступні основні структурні елементи: постановка проблеми, аналіз літератури, мета статті, основні розділи й висновки.

Текст статті розбивається на відповідні розділи із заголовками, виділеними напівжирним шрифтом. Текст роздягнула варто розміщати відразу за заголовком (у тім же рядку). Виключення може бути зроблене для розділу основного матеріалу. Розділи відділяються друг від друга порожнім рядком, висотою 6 пунктів.

Основна частина статті оформляється: розмір шрифту 12 pt, міжстрочний інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,0 см, вирівнювання – по ширині.

2.1. Постановка проблеми.

У загальному вигляді викладається характеристика досліджуваного об'єкта, відбивається опис і ступінь розробки проблеми на даному етапі з обов'язковою вказівкою зв'язку з важливими науковими або практичними завданнями.

2.2. Аналіз літератури.

Проводиться критичний аналізу літератури, останніх досліджень і публікацій по розглянутій темі, на які опирається автор, з обов'язковим виділенням раніше невирішених частин загальної проблеми, які будуть розглянуті в даній статті. Рекомендується використовувати не менш 8 - 10 джерел.

Серед джерел літератури рекомендується віддавати перевагу роботам, опублікованим за останні п'ять років, використовувати не більше 30 % праць авторів статті й не менш 30 % робіт, опублікованих у закордонних виданнях.

2.3. Мета статті.

Формулюється мета статті.

2.4. Основний розділ (розділи).

Основний розділ (розділи) містить матеріали досліджень із повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати приводяться у вигляді таблиць, графіків, організаційних або структурних діаграм, рівнянь або малюнків.

2.5. Висновки.

Висновки по даних дослідженнях з обов'язковою констатацією отриманих наукових і практичних результатів, а також перспектив подальших досліджень у даному напрямку.

 

3. Елементи статті.

3.1. Формули.

Формули в тексті статті набираються тільки в редакторі формул Microsoft Word – Equition 3.0 або звичайним текстом. Формули форматуються по середині рядка за допомогою установки позиції табуляції 6,5 див з вирівнюванням по центрі, номера формул притискаються до правого краю за рахунок установки позиції табуляції 13 див з параметром вирівнювання по правому краї. Параметри символів у редакторі формул: звичайний – 12 pt; великий індекс – 10 pt; дрібний індекс – 9 pt; великий символ – 16 pt; дрібний символ – 8 pt. Латинські символи у формулах і тексті статті друкуються похилим шрифтом, грецькі символи - прямим шрифтом. Дужки друкуються прямим шрифтом. До й після формули інтервал 6 pt. Настійно рекомендуються круглі й квадратні дужки у формулах друкувати символами тексту, а не скобковими засобами формул.

3.2. Рисунки.

Рисунки повинні бути вставлені як об'єкти у вигляді окремого абзацу або як автофігури без прив'язки до тексту. Якщо рисунків декілька, то вони нумеруються в підрисуночних підписах (рис. 1). Підрисуночний підпис друкуються окремо від рисунків і оформляється з розміром шрифту 11 pt. Якщо рисунків декілька, то в посиланнях слово рисунок скорочується ("на рис. 1 ...", "див. рис. 2").

Всі рисунки в статті повинні бути підписані й відділені від тексту порожнім рядком.

Всі рисунки в статті, що мають графічний формат, повинні бути додатково надані в електронному виді як окремі файли з розширенням *.jpg або *.tif.

3.3. Таблиці.

При наявності декількох таблиць над кожною з них після слова "Таблиця", розміщеного над правим кутом, вказується її номер (розмір шрифту 11 pt). Рядком нижче по центру таблиці помістити її назву (розмір шрифту 11 pt). Номер таблиці й назва оформляти у вигляді складової частини таблиці без сітки. Якщо таблиць декілька, то в посиланнях слово таблиця скорочується ("у табл. 3"). У шапці таблиці не повинне бути порожніх кліток. Всі таблиці в статті повинні бути підписані й відділені від тексту порожнім рядком.

 

4. Список літератури.

4.1. Списку літератури мовою оригіналу.

Через один порожній рядок після основного тексту статті без відступів і нового рядка друкується список літератури (розмір шрифту 10 pt, вирівнювання по ширині). Він починається набраними напівжирним шрифтом словами "Список літератури:" і повинен містити не менш 10 джерел. Серед джерел літератури рекомендується віддавати перевагу роботам, опублікованим за останні п'ять років, використовувати не більше 30 % праць авторів статті й не менш 30 % робіт, опублікованих у закордонних виданнях.

Сам список літератури набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом, номер позиції виділяється жирним шрифтом. Не допускається відриву номера позиції в списку літератури й ініціалів від прізвища автора. Оформляється відповідно до вимог Вісника. Нумерація позицій у списку літератури задається відповідно до порядку, у якому здійснюються посилання в тексті, де вони полягають у квадратні дужки (Приклад: [1], [2], [3 - 7], [1, 3, 8], [9 - 11].) У тексті повинні стояти посилання на всі використані джерела.

 

            4.2. Вимоги до оформлення англомовного списку літератури

Для оформлення англомовного списку літератури використовується Гарвардський стиль (Harvard style) оформлення (BSI).

            4.2.1. Основна структура посилання виглядає в такий спосіб:

            Запис завжди починається із прізвища автора, потім, через кому, ініціали (між ініціалами пробіли не ставляться), за яких треба дата в дужках.

            Публікації, будь то книга або журнал, назва завжди виділяється курсивом.

            Витримки з публікацій, тобто глави в книгах, журнальних статей, завжди в "лапках".

            Ім'я видавця вказується перед місцем видання.

            Коми використовуються для поділу елементів запису.

 

            Пунктуації повинні бути наступними: для двох авторів, відділяються "and" і без коми; для декількох авторів, розділяються комами, але останнє прізвище повинні бути зв'язані "and" без коми.

            Приклад

Richardson, A. (2016)

Richardson, A. and Brown, B., (2016)

Richardson, A., Brown, B. and Smith, S. (2016)

Ingram, T.N., Laforge, R.W., Avila, R.A. and Williams, M.R. (2016)

 

            4.2.2. Приклади цитування різних типів джерел:

            4.2.2.1. Для оформлення книг:

            Автор/и (прізвище кома ініціали) Рік видання, Назва. Відомості про видання (інформація про перевидання, номер видання, серія), Видавництво, Місце видання, Обсяг.

            Приклади:

            Porter, M. (2008), Competitive strategy: methodology for analyzing industries and competitors. Trans. from Eng. 3rd ed., Al'pina Biznes Buks, Moscow, 453 p.

            Turner, A. (2006), Introduction to Neogeography, O'Reilly Media, London, 56 p.

            4.2.2.2. Для оформлення глав із книги з редактором:

  • Автори (прізвище кома ініціали) Рік видання, "Назва глави", у редакції прізвище, ініціали (Ed.), Назва книги, Видання, Видавець, Місце видання, номера сторінок.

            Приклади:

            Bourdieu, P. (1977), "The forms of capital", in Richardson, J.G. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, NY,
pp. 311-56.

            4.2.2.3. Для оформлення статей з газет або журналів:

            Автор/и (прізвище кома ініціали) Рік видання, "Назва статті", Назва журналу, Том №, номер випуску (якщо вони існують), номера сторінок статті.

            Приклад:

            Baron, R.M. and Kenny, D.A. (2016), "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51,
pp. 1173-82.

            Guthrie, J. and Parker, L. (2016), "Editorial: Celebration, reflection and a future: a decade of AAAJ", Accounting, Auditing & Accountability Journal , Vol. 10, No. 1, pp. 3-8.

            4.2.2.4. Для оформлення джерел електронного ресурсу вилученого доступу:

            Ставиться до джерел, які існують тільки в електронному виді, а не на джерела, з якими ви можете ознайомитися не тільки в електронному виді, але які також доступні в друкованому виді, наприклад, статтю з журналу доступні через Інтернет.

            Автор/и (прізвище кома ініціали) Рік видання (якщо є), " Назву", available at: URL (без розділових знаків наприкінці) (accessed  дата).

            Для останніх двох елементів, потрібно запам'ятати наступні умовні позначення: даючи URL, "http://" повинне бути включене, тільки якщо адреса не містить "WWW"; (За станом на дату) має важливе значення через відсутність сталості Інтернет-Сайтів.

            Приклади:

            Better Business Bureau (2001), "Third-party assurance boosts online purchasing", available at: http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp (accessed 7 January 2002).

            Hummingbird (2002), Hummingbird corporate website, available at: www.hummingbird.com (accessed 2 January 2002).

            Leeds Metropolitan University (2002), "Business Start-Up@Leeds Met", available at: www.lmu.ac.uk/city/bus_startup.htm

            Pitkow, J. and Kehoel, C. (1997), "GVU's WWW user surveys", available at: www.gvu.gatech.edu

            Ballantyne, D. (2000), "Dialogue and knowledge generation: two sides of the same coin in relationship marketing", paper presented at the 2nd WWW Conference on Relationship          Marketing, November 1999-February 2000, Monash University and MCB University Press, available at: www.mcb.co.uk/services/conferen/nov99/rm/paper3.html

            "Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery", available at: www.unhchr.ch/html/menu3/b/30.htm

            4.2.2.5. Для оформлення дисертацій:

            Автор (прізвище кома ініціали) рік видання, Назва: dissertation, Идательство (якщо зазначено), місце написання, обсяг.

            Приклади:

            Voskresenskaya, E.V. (2003), Legal regulation of valuation activities: dissertation, St. Petersburg, 187 p.

 

            4.2.2.6. Для оформлення авторефератів дисертацій:

            Автор (прізвище кома ініціали) рік видання, Назва: Author's abstract, Видавництво (якщо зазначено), місце написання, обсяг.

            Приклади:

            Bezrodnaya, V.F. (2004), Features of civil society development in the process of political modernization of Ukraine: Author's thesis, Odessa, 16 p.

 

            4.2.2.7. Для оформлення патенту:

            Автор/и (прізвище кома ініціали) рік видання, Назва, країна, номер патенту.

            Приклад:

Klymenko B.V., Eres'ko O.V. and Grechko O.M. (2007), Elektromagnitnyj pryvid, Patent UA, No. 25222.

            4.2.2.8. Для оформлення матеріалів конференції:

            Автор/и (прізвище кома ініціали) Рік видання, "Назва тез", Назва конференції, дата проведення, місто, країна (якщо є дані), номера сторінок.

Приклади:

Lodi, E., Veseley, M. and Vigen, J. (2000), "Link managers for grey literature", New Frontiers in Grey Literature,Proceedings of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October 4-5, 1999, GreyNet, Amsterdam, pp. 116-34.

Naude, P. and Holland, C. (1998), "Marketing in the information domain", in Halinen-Kaila, A. and Nummela, N. (Eds), Interaction, Relationships and Networks: Visions for the Future, Proceedings of the 14th Annual IMP Conference, pp. 245-62.

Stauss, B. and Weinlich, B. (1995), "Process-oriented measurement of service quality by applying the sequential incident technique", paper presented at the Fifth Workshop on Quality Management in Services, EIASM, Tilburg.

Strandvik, T. and Storbacka, K. (1996), "Managing relationship quality", paper presented at the QUIS5 Quality in Services Conference, University of Karlstad, Karlstad.

 

5. Дата надходження статті в редакцію.

Далі через один порожній рядок друкується дата надходження статті в редакцію. Вона починається словами мовою статті "Надійшла (received)" або "Надійшла (received)", які набрана курсивом, розмір шрифту – 10 pt, вирівнювання по правому краї, за тим іде дата (число й місяць задаються двозначними числами через точку, рік - чотиризначним числом). Після дати надходження статті в редакцію йде один порожній рядок.

 

6. Інформація про авторів.

Далі приводиться інформація про всіх співавторів (шрифт 10 pt) англійською мовою, що повинна містити: ПІБ повністю; звання, науковий ступінь, посада; ВУЗ (або назва організації); поштова адреса автора; контактний телефон, e-mail; унікальний ідентифікатор автора - ORCID ID (https://orcid.org/register).

Приклад оформлення інформації про авторів:

 

Barylo Gryhoriy, PhD Tech.

Lviv Polytechnic National University

Str. S.Bandery, 12, Lviv, Ukraine, 79013

Tel.: (032) 258-21-73, e-mail: skb_mp@ukr.net

ORCID ID:0000-0001-5749-9242

Virt Volodymyr, master

Lviv Polytechnic National University

Str. S.Bandery, 12, Lviv, Ukraine, 79013

Tel.: (032) 258-21-73, e-mail: ep@lp.edu.ua

ORCID ID:0000-0001-6537-3172

 

7. Анотація на трьох мовах.

На окремій сторінці на трьох мовах (українська, російська й англійська) друкуються анотації, одна з яких є повтором анотації мовою оригіналу, розміщеної на початку статті: УДК (шрифт 10 pt, відступ 1,0 см). На наступному рядку - назва статті й автори (відступ 1,0 см, шрифт 10 pt, напівжирний), назва видання, рік видання, його номер, сторінки й 5 - 6 рядків анотації. Наприкінці анотації вказуються число ілюстрацій, таблиць і бібліографічних джерел (шрифт 10 pt).

Після кожної анотації з нового рядка приводяться ключові слова в порядку їхньої появи в заголовку статті й анотації, вирівнювання по ширині.

 

Редакційна колегія залишає за собою право вносити редакторські зміни в статті, а також відхилити публікацію статті при порушенні вимог оформлення, відсутності пакета документів, а також не відповідності тематиці Вісника НТУ "ХПИ", серія "Інформатика й моделювання" і наукової якості матеріалу.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.